Friday, 24 May, 2019

आनंदी आनंद गडे !आनंदी आनंद गडे !

इकडे तिकडे चोहिंकडे
वरती खाली मोदी भरे, शहासंगे मोदी फिरे;
उरात भरला, देशांत उरला, जगांत फिरला,
मोदी बहर हा  चोहिकडे...... आनंदी आनंद गडे !

बहुमतही त्रिशतकी हे, कमळही हसते आहे,
खुलली आघाडी जोमाने, आनंदे गाते गाणे;
वाघ  रंगले, चित्ते दंगले, गान स्फुरले,
इकडे तिकडे चोहिकडे..... आनंदी आनंद गडे !

ईव्हीएमकडे विरोधक कसे, डोकावुनी हे पाहातसे;
कुणास बघते?हॅकरला?हॅकरला  भेटला का त्याला ?
तयामधे तो, सदैव असतो का?
रडके-पडके-चिडके
इकडे तिकडे चोहिकडे..... आनंदी आनंद गडे !

वाहती लहरी धुंदगती, कोलती सुनामी पक्षतटि,
पक्ष मनोहर कुजित रे,कोणाला गातात बरे ?
कमल विकसले, भक्तही गुंगले, डोलत वदले,
इकडे तिकड, चोहिकडे...... आनंदी आनंद गडे !

सत्तेच्या बाजारांत, किती पामरे पडतात,
त्यांना मोदी कसा मिळतो,
सोडुनी स्वार्था तो जातो हिमालया,
द्वेष संपला, मत्सर गेला, आता उरला राष्ट्रवाद
इकडे तिकडे चोहिकडे..... आनंदी आनंद गडे !

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
   मोबा.९९२३८४७२६९

1 comment: