Thursday, 22 April, 2010

चेंडोबा चेंडोबा थकलास का ?

चेंडोबा चेंडोबा थकलास का ?

चेंडोबा चेंडोबा थकलास का ?
IPL च्या पैशामध्ये लपलास का ?
IPL चे झाड बेधुंदी,
क्रिकेटचा राडा बेबंदी !

कसोटी-वनडॆ वर रुसलास का ?
असाच एकटा बसलास का ?
आता तरी परतुनी जाशील का ?
चौकार षटकार खाशील का ?

कसोटी बिच्चारी रडत असेल,
वनडॆचा पारा चढत असेल !
असाच बसून पहाशील का ?
मालकांची बोलणी खाशील का ?

म्हातारे सगळे तरूण झाले,
फिटनेस-बिट्नेस करून आले.
त्यांच्याप्रमाणे तुही नाचशील का?
जादू की झप्पी घेशील का?

चेंडोबा,चेंडोबा कुठे रे गेला ?
ठोकता ठोकता गडप झाला !
चिअर्स गर्ल्सला समजून घेशील का?
टॅक्सवाल्यांना तोंड देशील का ?

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

(कविवर्य ग.दि.माडगूळकर यांची क्षमा मागुन)

1 comment: